Warunki użytkowania

Witamy w Ingka Centres

Prawa autorskie

Wszelkie informacje na witrynie Ingka Centres podlegają prawom autorskim należącym do Ingka Centres. Powyższe oznacza, że informacje te, z wyłączeniem celów ściśle prywatnych, nie mogą być powielane, zmieniane, przekazywane lub przechowywane, bez względu na formę, bez wyraźnej, pisemnej zgody Ingka Centres. W przypadku ich użycia do celów prywatnych, należy załączyć notę praw autorskich.

Wprowadza się bezwzględny zakaz nieupoważnionego wykorzystania witryny Ingka Centres oraz jej treści. Wszelkie naruszenia zakazu podlegają zaskarżeniu przed sądem właściwym.

Znaki handlowe

Prawa do znaków handlowych zamieszczanych na witrynie Ingka Centres należą do Ingka Centres albo jej odnośnych partnerów. W związku z powyższym, nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej, pisemnej zgody Ingka Centres lub każdego innego posiadacza takich znaków handlowych.

Wyłączenie gwarancji

Ingka Centres podejmuje wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia dokładności i aktualności informacji zamieszczanych na tej witrynie. Wszelkie dane uwidocznione na tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje uwidocznione na tej witrynie podlegają zmianom.

Ingka Centres pragnie udostępniać witrynę najwyższej jakości. Jednakże, Ingka Centres nie może zagwarantować, że będzie ona działała bez zakłóceń i pozostanie wolna od błędów. W związku z powyższym, Ingka Centres nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z witryny lub za jej niedostępność. Ingka Centres nie ponosi również odpowiedzialności za występujące na witrynie wirusy lub zjawiska podobne. Ponadto, Ingka Centres nie odpowiada za treści witryn podmiotów trzecich, do których linki znajdują się na witrynie Ingka Centres.

Firma Ingka Centres ma prawny obowiązek chronić wszelkie zbierane od Ciebie informacje. Podmiot odpowiedzialny za zbieranie danych jest określony w zakładce Kontakt . Niniejsza Polityka prywatności umożliwia Ingka Centres poinformowanie Cię o tym, jakie dane są zbierane, w jaki sposób są wykorzystywane, komu mogą zostać przekazane i w jaki sposób można uzyskać do nich dostęp, zmienić je lub usunąć. Udostępniając nam dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas tych danych na kilka sposobów, które są opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Rodzaj danych i cel ich zbierania

DANE INNE NIŻ OSOBOWE

Podczas dostępu do Portalu Najemców dane nieosobowe (np. informacje służące do logowania, inne obiekty, do których masz dostęp, Twoje centrum główne) są zbierane w sposób automatyczny (tzn. bez rejestrowania) i przechowywane. Zbieranie takich danych jest realizowane poprzez pliki „cookie” oraz przy użyciu innych technologii. Plik „cookie” składa się z informacji wysyłanych przez serwer sieciowy do drugiego serwera sieciowego oraz jest przechowywany przez przeglądarkę internetową. Takie informacje są następnie odsyłane z powrotem do serwera przy każdym żądaniu wyświetlenia danej strony przez ten serwer. Umożliwia to identyfikowanie i śledzenie przeglądarki przez serwer sieciowy. Pliki „cookie” wykorzystywane przez Ingka Centres to pliki techniczne i kalibracyjne niezbędne do pamiętania informacji używanych do logowania, bezpieczeństwa procesu logowania i automatycznego wylogowywania użytkownika po określonym czasie, a także służące do poprawy działania witryn poprzez skrócenie czasu ładowania stron.

Podczas wejścia do Portalu Najemców zostanie pokazana prośba o zaakceptowanie plików „cookie”. Naciskając przycisk „login”, wyrazisz zgodę na użycie tych plików. W przypadku zablokowania takich plików w przeglądarce, nie będzie możliwości zalogowania się. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku akceptacji plików „cookie” będzie można zmienić decyzję w późniejszym terminie i wyczyścić przeglądarkę z wszystkich plików „cookie”. Następnie, podczas kolejnego wejścia do Portalu Najemców, prośba o zaakceptowanie plików „cookie” zostanie pokazana ponownie z możliwością ich akceptacji lub odrzucenia.

DANE OSOBOWE

Zbieramy dane w postaci Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, aby umożliwić logowanie i wpisanie hasła na potrzeby uzyskania prywatnego dostępu do Portalu Najemców. Takie dane są zbierane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Tobą lub Twoim pracodawcą oraz Ingka Centres.

Zbierane dane obejmują imię i nazwisko, stanowisko oraz zdjęcie na potrzeby użycia na karcie współpracownika Centrum. Powyższe informacje są zbierane w oparciu o uzasadniony interes prawny, aby zidentyfikować Cię jako kontrahenta Centrum oraz w celach związanych z bezpieczeństwem. Jeżeli masz możliwość wnioskowania o kartę współpracownika dla innej osoby zatrudnionej w Twojej firmie, wówczas ponosisz jako udostępniający dane osobowe takiej innej osoby odpowiedzialność za odpowiednie powiadomienie tej osoby o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Ingka Centres.

Na Portalu Najemców stanowiącym narzędzie komunikacji pomiędzy Tobą a kierownictwem Centrum zbierane są informacje, gdy żądasz dostępu do Centrum dla stron trzecich poza godzinami pracy. W takim przypadku udostępniasz nam imię i nazwisko osoby, której dotyczy żądanie dostępu. Masz obowiązek powiadomić taką osobę o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Ingka Centres do celów związanych z bezpieczeństwem Centrum.

Dalsze przekazywanie danych

Prywatność Twoich danych osobowych ma istotne znaczenie nie tylko dla Ciebie, ale także dla Ingka Centres. Informacje przekazane na Portalu Najemców będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane z wyjątkiem niżej opisanych okoliczności. Ponadto Ingka Centres zawsze zachowuje techniczne i organizacyjne środki ostrożności, a także zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiegać nieuprawnionemu ujawnieniu Twoich danych osobowych.

Możemy przekazywać Twoje dane innym podmiotom z grupy INGKA, a także firmom zewnętrznym (np. usługodawcom). Takie dane mogą być wykorzystywane do celów związanych z bezpieczeństwem Centrum, jego utrzymaniem oraz obsługą techniczną systemu. Nie mogą jednak używać Twoich danych do celów własnych ani ujawniać ich stronom trzecim.
Twoje dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

Okres przechowywania danychz

Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do konkretnego typu przetwarzania tych danych, zawsze zgodnie z wymogami prawa.

Dostęp do danych i ich sprostowanie

W dowolnym czasie możesz poprosić o kopię Twoich danych, a także o ich poprawienie, usunięcie lub wprowadzenie innych zmian w sposobie ich wykorzystywania. Należy zwrócić uwagę, że usunięcie Twoich danych nie zawsze jest możliwe w trakcie okresu wykonywania pracy w Centrum. W tym celu proszę napisać wiadomość e-mail lub list na adres podmiotu określonego w zakładce Kontakt .

Naszym pragnieniem jest, aby Twoje dane osobowe były zawsze dokładne i aktualne. Możesz także zażądać sprostowania lub usunięcia danych, które są nierzetelne. Wszelkie zastrzeżenia można składać do Urzędu ochrony danych właściwego dla regionu, w którym znajduje się podmiot określony w zakładce Kontakt .

Zmiany Polityki prywatności na PORTALU NAJEMCÓW

Staramy się systematycznie weryfikować Politykę prywatności i umieszczać jej aktualizacje na Portalu Najemców. Niniejsza polityka prywatności była ostatnio aktualizowana 25 maja 2018 r.

Informacje kontaktowe

W przypadku zapytań lub zastrzeżeń dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych, proszę kontaktować się z nami, wykorzystując dane kontaktowe zawarte w zakładce Kontakt .

KONTAKT

Ingka Centres Polska sp. z o.o.
Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn
KRS 0000725159 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)
NIP: 527 020 36 03